Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CARACTERISTICI GENERALE ALE PROGRAMELOR/OFERTELOR DE FORMARE

Formarea profesională este un proces complex care caracterizează relațiile sociale reglementate de normele legislației învățământului. Avand în vedere însa, că dobândirea unei profesii sau meserii este condiție pentru încheierea contractului individual de munca, formarea profesională face și obiectul de studiu al legislației muncii.

Schimbările apărute în cadrul structurii ocupaţionale a populaţiei reprezintă una dintre variabilele care au afectat semnificativ modificarea cererii de forţă de muncă şi implicit potenţiala schimbare a ofertei de formare profesională.

Studii recente evidenţiază faptul că schimbările prin care a trecut economia românească în contextul retehnologizării sau reorganizării unor ramuri de activitate economică au determinat modificări substanţiale în cererea de forţă de muncă – în special în ceea ce priveşte nivelul de calificare al angajaţilor şi competenţele deţinute de aceştia.

În acest context, se relevă o creştere semnificativă a importanţei unor grupe de activităţi:

  • interacţiunea şi comunicarea (activităţi de coordonare, organizare, management, administrare, monitorizare etc.);
  • activitate intelectuală (activităţi de inovare, identificare şi soluţionare de probleme etc.);
  • activităţi fizice (operarea cu computere, control şi monitorizare a funcţionării noilor echipamente tehnice etc.).

Deasemenea, principalele competenţe asociate acestor schimbări ale structurii ocupaţionale cerute pe piaţa forţei de muncă sunt specifice sau trans-sectoriale şi fac referire la lucrul cu computerul, rezolvarea de probleme, managementul resurselor, comunicare, cunoaşterea unei limbi străine.

Oferta de formare profesională tinde să se concentreze pe programe pentru calificări complete sau pe programe pentru dezvoltarea competenţelor generale. Există o listă de opt astfel de competenţe generale: comunicare în limba oficială; comunicare în limbi străine; competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie; competenţe informatice; competenţa de a învăţa; competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale; competenţa de exprimare culturală.

Cea mai eficientă formă de corelare a conţinutului formării cu nevoile pieţei muncii se realizează atunci când formarea are loc la cererea agenţilor economici, iar practica se desfăşoară în condiţii reale de muncă sau când furnizorii de formare cooperează strâns cu agenţii economici din anumite sectoare de activitate.

Oferta de formare continuă cuprinde o varietate de tipuri de cursuri şi forme de organizare, fapt care asigură o anume flexibilitate a sistemului de formare continuă şi posibilităţi crescute de adaptare a acesteia la nevoile diferitelor categorii ţintă.