Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

EDUCATIA SI FORMAREA PROFESIONALA

Educaţia și formarea profesională iniţială și cea continuă au în comun obiectivul dublu de a contribui la creșterea gradului de ocupare și la creșterea economică și de a răspunde provocărilor mai extinse de la nivelul societăţii, în special promovarea coeziunii sociale. Ambele ar trebui să ofere tinerilor, precum și adulţilor, oportunităţi atractive și provocatoare de carieră și ar trebui să atragă în mod egal bărbaţii și femeile, persoanele cu un potenţial ridicat și cele care, indiferent din ce motive, se confruntă cu riscul excluderii de pe piaţa forţei de muncă.

Educaţia și formarea profesională trebuie să fie atractive, să aibă relevanţă, să fie orientate către carieră, inovatoare, accesibile și flexibile și să contribuie la excelenţă și echitate în învăţarea de-a lungul vieţii.

La nivel naţional trebuiesc întreprinse următoarele acțiuni pentru sprijinirea educaţiei și formarii profesionale:

  1. Organizarea de activităţi având ca scop promovarea atractivităţii și excelenţei educaţiei și formarii profesionale, acestea putând include campanii și competiţii privind competenţele;
  2. Sprijinirea activităţilor care le permit tinerilor elevi din cadrul ciclului de învăţământ obligatoriu să cunoască diferite filiere profesionale și posibilităţi de carieră;
  3. Luarea măsurilor adecvate pentru punerea în aplicare a recomandării EQAVET și progresul în direcţia cadrelor naţionale de asigurare a calităţii pentru educaţia și formarea profesională;
  4. Guvernele, partenerii sociali și furnizorii de educaţie și formare profesionale ar trebui să adopte măsurile necesare pentru:
  • maximizarea învăţării la locul de muncă, inclusiv stagiile de ucenicie, în vederea contribuirii la creșterea numărului de ucenici;
  • crearea de oportunităţi de cooperare sporită între instituţiile educaţiei și formarii profesionale și întreprinderi (cu și fără scop lucrativ), de exemplu, prin stagii de practică pentru cadre didactice în întreprinderi;
  • oferirea de feedback instituţiilor educaţiei și formarii profesionale privind capacitatea de inserţie profesională a absolvenţilor educaţiei și formarii profesionale;
  1. Continuarea activităţii de creare a unor sisteme de monitorizare a tranziţiei de la învăţare la viaţa profesională.

Având în vedere rolul educaţie și formarii profesionale în societate și economie, este esenţial să se asigure durabilitatea și excelenţa educaţiei și formării profesionale.