Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Diferența de remunerare între femei și bărbați în UE este de 14,1% și s-a schimbat foarte puţin în ultimul deceniu. Înseamnă că femeile câștigă în medie cu 14,1% mai puțin pe oră decât bărbații.

Diferența generală a veniturilor de gen, care măsoară impactul combinat al câștigului mediu orar, al mediei lunare a numărului de ore plătite (înainte de orice ajustare pentru munca cu fracțiune de normă) și al ratei de ocupare, a fost de 36,7% în 2018.

Diferența de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă a fost de 11,7 % în 2019, 67,3 % dintre femeile din UE fiind angajate, comparativ cu 79 % dintre bărbați (date UE27).

La nivelul Uniunii Europene ȋn martie 2020 a fost adoptată „Strategia privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în Europa” a fost adoptată de către Comisia Europeană.

Obiectivele-cheie ale acestei strategii sunt: încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen; eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă; asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei; eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile; eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică.

Din datele statistice la nivelul UE de acum un an, femeile câştigă în medie cu 16% mai puţin decât bărbaţii şi au probleme privind accesul şi menţinerea pe piaţa muncii; numărul de femei absolvente de cursuri ȋntreprinderi din UE dunt femei; 33% din femei au fost supuse violenţei fizice şi/sau sexuale, în timp ce 55 % au fost hărţuite sexual.

La nivelul UE diferenţa privind câştigul salarial ȋntre femei şi bărbaţi este prezentata mai jos:

Sursa: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_ro

Diferența de remuneraţie între femei și bărbați este un indicator pentru un concept mai larg care cuprinde un număr mare de inegalități cu care se confruntă femeile în ceea ce privește accesul la muncă, dezvoltare pe piaţa muncii şi salariu. Mai jos este prezentat pentru ţările din UE, la nivelul anului 2018, motivele care conduc la diferenţe de renumeraţie ȋntre femei şi bărbaţi:

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/13484385/KS-TC-21-004-EN-N.pdf/69965821-22ed-7c56-c859-cd7b10e011c5?t=1633341826751

Principalele motive care conduc la diferenţe de plată ȋntre femei şi bărbaţi ȋn ţările din Uniunea Europeană au fost identificate ca fiind:
• Femeile lucrează mai mult ȋn sectoare care sunt mai slab renumerate cum ar fi îngrijirea, sănătatea și educația. Aproximativ 24% din diferența de remunerare sunt legate de numărul mare de femei care lucrează ȋn astfel de domenii. Acest tip de locuri de muncă ocupate ȋn mare măsură de catre femei tind să fie sistematic subevaluate.
• Femeile lucrează mai multe ore de lucru pe săptămână decât bărbații, dar parte din aceste ore sunt neremunerată, fapt care le poate afecta și alegerile de carieră. Acesta este motivul pentru care politicile la nivelul UE promovează: partajarea egală a concediilor pentru creșterea copilului, o furnizare publică adecvată de servicii de îngrijire a copiilor și politici adecvate ale companiei privind aranjamentele flexibile ale timpului de lucru.
• Poziția în ierarhie influențează nivelul de salarizare: mai puțin de 8% dintre directorii executivi ai companiilor de top sunt femei. Cu toate acestea, profesia cu cele mai mari diferențe de câștig orar în UE au fost managerii: câștiguri cu 23 % mai mici pentru femei decât pentru bărbați.
• În unele cazuri, femeile câștigă mai puțin decât bărbații pentru muncă egală sau muncă de valoare egală, chiar dacă la nivelul UE se ȋncearcă eliminarea acestui tip de dicriminare.

Prin Legea 23/2015, ȋn România, ziua de 8 mai a fost declarată zi naţională pentru promovarea egalităţii de şanse între sexe ca parte integrantă a politicii sociale. În mai 2022 a fost aprobată ȋn România „Strategia națională privind prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027” și „Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea si combaterea violenței domestice pentru perioada 2021–2027” prin care se promovează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Pentru o economie europeană prosperă, inovatoareşi competitivă, aşa cum se doreşte, egalitatea ȋntre femei şi bărbaţi este una din condiţiile esenţiele pentru atingerea acestui deziderat. Provocările pe termen mediu şi lung, sunt legate de schimbările demografice şi tranziţia către o economie verde şi digitalizaţă, sprijinirea femeilor în găsirea de locuri de muncă în sectoarele care se confruntă cu un deficit de personal calificat, în special cele ale tehnologiei şi inteligenţei artificiale, va avea un impact pozitiv asupra economiei. Echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţii oferă tuturor posibilitatea să facă alegerile potrivite în ceea ce priveşte dezvoltarea lor pe plan personal şi profesional.

Bibliografie
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/13484385/KS-TC-21-004-EN-N.pdf/69965821-22ed-7c56-c859-cd7b10e011c5?t=1633341826751

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României