Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Programele operaţionale pentru toate regiunile de dezvoltare din România au fost aprobate ȋn luna octombrie 2022 pentru toate regiunile. Firmele care sunt ȋn căutare de finanţări pentru dezvoltarea activităţii sau pentru modernizarea activităţii curente pot accesa o astfel de finanţare prin Programul Regional 2021-2027.

În cadrul fiecărui program regional, problemele și provocările orașelor din regiune au fost abordate individual. Cele 8 Programe Regionale sunt:

Sursa: https://mfe.gov.ro/

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 beneficiază de o alocare de 1,2 miliarde de euro și cuprinde următoarele priorități de investiții:

 • Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice;
 • Prioritatea 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor;
 • Prioritatea 3 – Eficiență energetică și infrastructură verde;
 • Prioritatea 4 – Mobilitate urbană sustenabilă;
 • Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel;
 • Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă;
 • Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă.

 

Pentru regiunea Sud Vest Oltenia alocarea financiară este prezentată mai jos:

https://mfe.gov.ro/comunicare/comunicate-de-presa/page/4/

Programul Regional Sud-Vest Oltenia (PR SV) beneficiază de o alocare totală de 1.208.985.930 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, competitivitatea prin inovare și întreprinderi dinamice (alocare totală 243,32 milioane euro), digitalizarea în beneficiul cetățenilor și al firmelor (alocare totală 34,48 milioane de euro), eficiența energetică și infrastructura verde (alocare totală 279,47 milioane de euro),  mobilitatea urbană durabilă (alocare totală 115,92 milioane de euro), accesibilitatea și conectivitatea la nivel regional (alocare totală 174,49 milioane de euro), educația modernă și incluzivă (alocare totală 84,74 meuro), precum și dezvoltarea teritorială sustenabilă (alocare totală 227,71 milioane de euro). Pentru intervențiile dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 48,82 milioane de euro.

Enumerăm ȋn continuare câteva tipuri de proiecte care pot fi accesate de către IMM-uri şi acţiunile indicative pe care acestea le pot face:

Prioritate: P1. Competitivitate prin inovare şi intreprinderi dinamice

Obiectiv specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)

În cadrul acestui obiectivului specific, vor fi finanţate 3 tipuri de intervenţii, care să raspundă ȋn mod specific nevoilor ecosistemului de Cercetare Dezvoltare şi Inovare (CDI):

 1. Infrastructuri de cercetare, inovare şi transfer tehnologic ȋn colaborare cu IMM-urile

Intervenţiile au ca scop creșterea investițiilor în Cercetare Dezvoltare (CD) ȋn folosul întreprinderilor, încurajarea inovării în scopul creşterii performanței, rezilienței și transformării inteligente și sustenabile a întreprinderilor, ținând seama de tendințele și provocările tehnologice și societale. În cadrul acestei intervenţii, vor fi sprijinite activitățile de colaborare C&I dintre baza publică de cercetare și IMM-uri. Intervenţiile ȋn infrastructurile de CDI si Transfer Tehnologic (TT) vor include parteneriate ȋntre mediul universitar / academic/ autorităţile publice locale ȋn colaborare cu IMM-urile şi vor putea include achiziționarea de echipamente sau tehnologii pentru a dezvolta produse și servicii inovatoare.

Proiectele vor fi prioritizate printr-un mecanism de descoperire antreprenorială (EDP), pe baza nevoilor sectorului de afaceri sau a provocărilor societale. Intervenţiile vor include obligatoriu şi activităţi de cercetare şi inovare realizate de entitățile de cercetare (universități / institute de cercetare / etc) ȋn colaborare cu, şi ȋn folosul IMM-urilor, ȋn vederea verificării şi validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării.

Tipuri de activităţi orientative:

 • Dezvoltarea de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc.) în cadrul infrastructurilor de CDI şi transfer tehnologic, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
 • Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în cadrul infrastructurilor de CDI si TT;
 • Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, în învățământul superior și în centre de competențe, in colaborare cu întreprinderile;
 • Activitățile orientative enumerate mai sus vor fi realizate de către entitățile din sectorul public de CDI ȋn vederea realizării de activități de cercetare, inovare şi transfer tehnologic ȋn colaborare cu IMM-urile;
 1. Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare

Acest tip de intervenţie are ca scop încurajarea investițiilor private în Cercetarea Dezvoltare Inovare (CDI), creșterea numărului de IMM-uri care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese sau tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite, în scopul producţiei şi comercializării, bazate pe rezultate de cercetare.

Această acțiune se adresează IMM-urilor care ȋşi doresc să dezvolte capacitatea internă de CDI. Se incurajează valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare, pentru dezvoltarea de procese, produse, tehnologii sau servicii.

Tipuri de activităţi orientative:

 • Dezvoltarea infrastructurilor proprii de CDI ale IMM-urilor, sprijinirea activităților de inovare (inclusiv inovare de proces și organizațională) aferente domeniilor de specializare inteligentă la nivel regional (abordare pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);
 • Activități de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate, având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare;
 • Achiziţionarea de active necorporale, servicii de cercetare contractuala (ȋntr-un procent limitat), ca activitate complementara ȋn proiect.

 

 

 1. Transfer tehnologic si inovare Această acţiune se adreseaza IMM-urilor, cu scopul de a ȋncuraja interacţiunea acestora cu unităţi de cercetare.

Obiectivul intervenţiei este implementarea transferului tehnologic, facilitarea valorificării comerciale și industriale a inovațiilor de către companii, prin apelarea la serviciile entităților de transfer tehnologic si inovare sau a altor entitati de cercetare. Acest tip de proiecte presupune existenţa unui rezultat de cercetare sau o tehnologie care urmează să fie dezvoltat/ă sau adaptat/ă la nevoile firmei, pregătirea pentru fabricaţie. Intervenţiile vor include procese de cercetare, dezvoltare şi transfer tehnologic, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice, cărora li se va acorda prioritate.

Tipuri de activităţi orientative:

 • Cercetare-dezvoltare industrială, studii cu scopul introducerii în fabricație;
 • Realizare şi testare modele experimentale, concepere şi testare produse, pilotarea şi realizarea seriilor zero în vederea introducerii în fabricație;
 • Evaluare şi audit tehnologic;
 • Certificare produs, teste, măsurători, analize de laborator;
 • Asistenţă la aplicarea unor rezultate ale cercetării;
 • Asistenţă pentru drepturile de proprietate industrială;
 • Consultanţă pentru brevetare.
 • Achiziţionarea de active necorporale şi corporale (utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare pentru realizarea activităților de cercetare, ca activitate complementara ȋntr-un proiect.

 

Obiectiv specific: RSO1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)

PR SV Oltenia va sprijini dezvoltarea microîntreprinderilor şi IMM-urilor cu o vechime mai mare de 1 an pentru îmbunătățirea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor. Totodată, se urmărește menținerea şi crearea de noi locuri de muncă.

Principalele acțiuni urmăresc creşterea competitivității şi încurajarea IMM-urilor, care își propun să exploateze potențialul inovativ propriu sau al pieței, în promovarea operațiunilor de afaceri. Proiectele finanțate vor contribui astfel la revitalizarea economică, vor susține tranziția industrială, creșterea sustenabilă (verde) și reziliența regiunii.

 1. Îmbunătăţirea competitivităţii şi a inovării ȋn microintreprinderi şi IMM-uri, prin operaţiuni dedicate:
 2. Microintreprinderi din mediul urban

Tipuri de acţiuni orientative:

 • investiții în active corporale, cum ar fi: construire/ modernizare spaţii necesare desfășurării activităților specifice;
 • dotarea cu echipamente, tehnologii specifice etc.;
 • investiţii ȋn active necorporale de tipul brevete, licențe, etc. şi alte drepturi şi active similare. Proiectele urmăresc în principal atenuarea dificultăților legate de accesul dificil la finanțare, resurse și tehnologie.

Pentru a asigura sustenabilitatea întreprinderilor finanțate, intervențiile urmăresc realizarea de investiții în îmbunătățirea tehnologiilor, cu accent pe reducerea consumului de resurse și a impactului asupra mediului. Totodată, investițiile în active trebuie să fie însoțite de investiții în capital uman (formare, practici organizaționale, accesibilizare etc.).

 1. Întreprinderi mici şi mijlocii

Tipuri de acţiuni orientative:

 • activitățile de construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii, specifice IMM-urilor beneficiare, care pot contribui la îmbunătățirea și creșterea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor.
 • activitățile pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice IMM-urilor beneficiare.

Sunt avute în vedere cu precădere activitățile de inovare. PR SV va sprijini şi accesul la piețele internaționale, prin măsuri de internaționalizare care nu se limitează doar la participarea la târguri sau misiuni comerciale, ci sunt combinate cu acțiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoaşterea pieţelor unor terțe țări, adaptarea produselor/ serviciilor pentru anumite piețe, etc.

În cadrul proiectelor de investitii productive, pot fi realizate masuri de creştere a eficienţei energetice, doar ca măsuri complementare, şi cu alocări financiare limitate faţă de acțiunile de mai sus. Proiectele urmăresc atenuarea dificultăților legate de accesul dificil la tehnologie și la noi piețe, pentru dezvoltarea afacerilor și internaționalizare.

În acest sens, IMM-urile pot apela şi la sprijinul oferit de clustere care au dovedit eficienţă ȋn facilitarea şi sprijinirea acestor activități. Pentru a asigura sustenabilitatea întreprinderilor finanțate, se va acorda o atenție sporită reducerii consumului de resurse și a impactului asupra mediului.

 1. Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale, etc) cu impact la nivel regional;

Astfel, se vor sprijini urmatoarele tipuri de infrastructuri:

 1. Incubatoare de afaceri

Pentru impulsionarea spiritului antreprenorial, este necesară crearea și dezvoltarea acelor structuri care sprijină IMM–urile în diversele etape de creștere, oferindu-le serviciile necesare funcționării în parametri optimi, prin finantarea incubatoarelor de afaceri, ca motoare de creştere a firmelor. Prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri se urmăreşte crearea unui ecosistem sustenabil, prin stimularea potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate al IMM-urilor.

Tipuri de acţiuni orientative:

 • investiții în crearea/modernizarea/extinderea capacităților de incubare și accelerare,
 • funcționarea, prestarea de servicii pentru firmele incubate (coaching, mentoring, etc).
 1. Parcuri industriale

Intervenția destinată parcurilor industriale vizează crearea de noi structuri de afaceri precum și extinderea/modernizarea celor existente. Sunt sprijinite atât structuri de tip greenfield cât și brownfield (care valorifica patrimoniul construit existent).

Tipuri de actiuni orientative:

 • amenajarea terenurilor, racordarea la utilități, constructie/reabilitare clădiri, dotari;
 • amenajare structuri de servicii comune pentru rezidenții parcurilor industriale;
 • asigurarea de servicii specializate pentru IMM-urile rezidente.

PR Sud Vest Oltenia va sustine propunerile de proiecte care demonstreaza conformitatea cu angajamentele cheie ale Pactului Verde European în ceea ce privește utilizarea de energie curată şi economia circulară. Astfel, ȋn faza de evaluare şi selecţie, proiectele care au prevăzute măsuri ȋn ceea ce priveşte energia verde (panouri solare, surse regenerabile, etc) şi economia circulară (tehnologii pentru reciclare/reutilizarea materialelor, materiale sustenabile, etc) vor primi punctaj suplimentar. Proiectele vor include masuri clare de asigurare a sustenabilității investițiilor după finalizarea intervențiilor.

La momentul  ȋn care vor apărea ghidurile specifice pentru fiecare acţiune ȋn parte vor fi  clar enunţate condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor, acţiunile care sunt finanaţate ȋn cadrul acestor ghiduri cât şi valoarea maximă a finanţării acordate pentru proiecte.

 

Bibliografie

https://mfe.gov.ro/jumatate-din-programele-regionale-pentru-2021-2027-sunt-aprobate-comisia-europeana-anunta-aprobarea-pr-sud-vest-oltenia/

https://mfe.gov.ro/comunicare/comunicate-de-presa/page/4/

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29754/pr-sud-vest-oltenia-2021-2027-a-fost-aprobat-de-comisia-europeana

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României