Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Pentru orice firmă nou ȋnfiinţată sau care deja are experienţă ȋn activitatea pe care o derulează este de o importanţă foarte mare găsirea de surse de finanţare atât pentru activitatea curentă cât şi pentru dezvoltarea afacerii ȋn domenii cre sunt acum de interes naţional: cercetarea, surse de energie regenerabile, tehnologizarea, etc.

La finalul anului 2022 au fost aprobate de către Comisia Europeană toate programele regionale. În cadrul fiecărui program regional, problemele și provocările orașelor/ comunităţilor din regiune au fost abordate individual.

În acest articol vom prezenta ce finanţări pot accesa firmele/ companiile private ȋn cadrul Programului Regional Sud-Muntenia (PR SM) 2021-2027. 

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 are şase priorități, cu alocări financiare dedicate, după cum urmează:  

 • Prioritate 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;  
 • Prioritate 2. O regiune cu oraşe prietenoase cu mediul;  
 • Prioritate 3. O regiune cu mobilitatea urbană durabilă; 
 • Prioritate: 4. O regiune mai accesibilă; 
 • Prioritate 5. O regiune educată;  
 • Prioritate 6. O regiune atractivă; 
 • Prioritatea 7. Asigurarea sistemului de management. 

 

Pentru regiunea Sud Muntenia alocarea financiară este prezentată mai jos:

Sursa: https://mfe.gov.ro/

 

Programul Regional Sud-Muntenia beneficiază de o alocare totală de 1.576.796.471 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într‑o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (423,93 mil. euro), cu orașe prietenoase cu mediul (365,49 mil. euro), cu mobilitate urbană durabilă (215,99 mil. euro) și mai accesibilă (alocare totală 225,14 mil. euro), o regiune mai educată (76,06 mil. euro) și mai atractivă (203,58 mil. euro). Pentru intervențiile dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară de 66,57 mil. euro.

Enumerăm ȋn continuare câteva tipuri de proiecte care pot fi accesate de către IMM-uri şi acţiunile indicative pe care acestea le pot face:

Prioritate: P1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)

În cadrul acestui obiectiv specific, în vederea întăririi colaborării dintre mediul de cercetare și industrie, investițiile vor sprijini transferul tehnologic în beneficiul IMM-urilor prin crearea și dezvoltarea entităților de transfer tehnologic în regiune, precum și a serviciilor de suport ale transferului tehnologic (inclusiv servicii pentru inovarea bazată pe design).

 

Investițiile vor viza și dezvoltarea infrastructurii de cercetare a organizațiilor de CDI, a IMM-urilor și a întreprinderilor mari (doar în colaborare cu IMM-uri pentru activități de cercetare-inovare) în vederea stimulării activității de cercetare internă de noi produse și servicii. O atenție deosebită se va acorda finanțării proiectelor de specializare inteligentă ce propun activități de inovare de produs, proces, servicii, inovare organizațională și de model de afaceri. De altfel, promovarea cercetării private și a colaborării între mediul de afaceri și cel

de cercetare reprezintă o prioritate a regiunii.

 

Acțiuni indicative:

 • Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale prin crearea și dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor necesare relevante, precum și a proiectelor comune de cercetare între organizațiile de cercetare și întreprinderi, în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării și elaborarea strategiei adecvate de comercializare;
 • Sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor în vederea preluării tehnologiilor avansate prin crearea și dezvoltarea (reabilitarea, modernizarea, extinderea) infrastructurii entităților de transfer tehnologic, dotarea acestora cu utilaje, echipamente, linii pilot, de testare, validare și certificare, tehnologii automatizate și digitale și realizarea/dezvoltarea de servicii necesare furnizării transferului tehnologic către IMM-uri;
 • Investiții în activități de cercetare – inovare în IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) și achiziționare de servicii de transfer tehnologic pentru proiecte de inovare de produs, proces, servicii, inovare organizațională și de model de afaceri pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă, inclusiv prin proiecte comune de cercetare între întreprinderi mari și IMM-uri.

Obiectiv specific: RSO1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor,inclusiv prin investiții productive (FEDR)

Investițiile propuse a fi finanțate doresc să determine creșterea masei critice a întreprinderilor RSM, să le ofere sprijin țintit pentru a crește reziliența acestora pe piață în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, aceste două categorii înregistrând cele mai mici rate de supraviețuire în primii 5 ani de activitate.

Totodată, intervențiile vizează sprijinirea IMM-urilor prin operațiuni care să crească capacitatea lor de a avansa în lanțul valoric prin furnizarea accesului la finanțare, asistență și piețe precum și a accesului la know-how pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri. Aceste intervenții vor fi însoțite de investiții în bunuri intangibile, de tipul: metodologii și proceduri de management și producție, de adaptare a noilor tehnologii la fluxurile de producție,dobândirea și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, utilizarea tehnologiei informației.

În ceea ce privește economia circulară, aceasta este parte componentă a dezvoltării durabile, aducând în prim plan nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea. Investițiile IMM-urilor în modernizarea tehnologică vor contribui și la introducerea circularității în toate etapele lanțului valoric, de la proiectare la producție, în concordanță cu Planul de Acțiune al CE pentru economia circulară.

Acțiuni indicative:

 • Sprijinirea microîntreprinderilor și IMM-urilor prin investiții în active corporale și necorporale, în activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc), internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), certificării și omologării produselor și serviciilor,în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii; se vor finanța și activități de digitalizare a întreprinderilor, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat;
 • Promovarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri și parcurilor industriale, inclusiv furnizarea de servicii specializate necesare dezvoltării companiilor găzduite (consultanță juridică, acces la finanțare, identificare de parteneri și cooperare, etc);
 • Sprijinirea ecosistemului antreprenorial prin sprijinirea clusterelor și rețelelor de afaceri, inclusiv pentru dezvoltarea colaborării interregionale,internaționale și intersectoriale.

RSO1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Astfel, investițiile din cadrul acestui obiectiv specific se vor îndrepta spre sprijinirea dezvoltării competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială,economie circulară, eco-inovare și antreprenoriat la nivelul IMM-urilor, universităților și organizațiilor de CDI / autorităților publice/entităților implicate în

PDA pentru specializare inteligentă.

 

Dat fiind că asigurarea structurii instituționale de guvernanța a RIS3 (Strategia de Dezvoltare Inteligenta) este condiție favorizantă pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027,

investițiile se vor concentra și asupra activității de creștere a capacității administrative a structurii de guvernare regională în vederea atingerii obiectivelor

stabilite pentru gestionarea și monitorizarea RIS3.

Acțiuni indicative:

 • Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul IMM-urilor;
 • Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul universităților și organizațiilor de CDI / autorităților publice;
 • Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 și a MDA (Mecanismului de Descoperire Antreprenorială).

La momentul  ȋn care vor apărea ghidurile specifice pentru fiecare acţiune ȋn parte vor fi  clar enunţate condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor, acţiunile care sunt finanaţate ȋn cadrul acestor ghiduri cât şi valoarea maximă a finanţării acordate pentru proiecte.

 

 

Bibliografie

https://mfe.gov.ro/comisia-europeana-a-aprobat-primele-programe-regionale-ale-romaniei-pentru-2021-2027-pr-vest-si-pr-sud-muntenia/

https://www.adrmuntenia.ro/por-sud–muntenia-20212027/static/1295

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29754/pr-sud-vest-oltenia-2021-2027-a-fost-aprobat-de-comisia-europeana

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României