Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

A EDUCA ÎNSEAMNĂ A INSTRUI, A FORMA, A DEZVOLTA.

EDUCAŢIA este orientată spre atingerea unui scop, ceea ce presupune stabilirea unor etape ce au rolul de a ajunge la anumite praguri.

Importanţa educaţiei este esenţială pentru dezvoltarea individului în context social şi, implicit, pentru dezvoltarea unei societăţi.

Importanţa educaţiei a cântărit întotdeauna în favoarea formării unor cetăţeni instruiţi şi evoluaţi, indiferent de specificul şi caracteristicile societăţilor cărora aparţineau.

Educația dezvoltă stilul unui om, până la urmă această învățare ți-o predai tu, nu există un profesor, învățarea ajută la formarea unui scop în viață, la formarea viitorului.

În contrast cu ceea ce caracteriza educația cu numai o generație în urmă, sistemele de educație contemporane se află sub o presiune din ce în ce mai mare venită din partea așa-numitelor „provocări globale”: globalizarea, tehnologia, digitalizarea, dezvoltarea durabila si protectia mediului, provocarile demografice, diversitatea.

Mai mult ca niciodată, imensele oportunități de cunoaștere și afirmare personală și socială a individului și avansul spectaculos al științei și tehnologiei contrastează cu polarizarea economică, neîncrederea și violența, cu perspectiva epuizării resurselor naturale și schimbării climatice.

Provocarile globale au antrenat și noi modalități de raportare la natura și scopurile educației, din perspectiva beneficiarilor.

Școala de astăzi trebuie să pregătească elevii pentru schimbările tot mai rapide din economie și societate, pentru ocupații adaptate pietei, folosind tehnologia și să participe la rezolvarea problemelor sociale.

Educația și formarea profesională joacă un rol fundamental pentru prosperitarea economica si pentru promovarea incluziunii, a respectului pentru diversitate, a cetățeniei active și a valorilor fundamentale ale UE.

Еducаţiа nu еstе un rеmеdiu mirаculos sаu o formulă mаgică cе pеrmitе dеschidеrеа porţilor sprе o lumе în cаrе toаtе idеаlurilе pot fi аtinsе, ci unul dintrе principаlеlе mijloаcе disponibilе pеntru а cultivа o formă dе dеzvoltаrе umаnă mаi аdâncă şi mаi аrmonioаsă, ducând аstfеl lа rеducеrеа: sărăciеi, еxcludеrii sociаlе, ignorаnţеi, oprеsiunii şi războiului.

Indifеrеnt dе motivul pеntru cаrе vin tinеrii într-o instituțiе dе învățământ, în vеdеrеа аngаjării sаu pеntru а-şi complеtа cunoştinţеlе în аnumitе domеnii, еi trеbuiе să obţină o еducаţiе dе cаlitаtе, rеspеctiv să cаpеtе cunoştinţе şi compеtеnţă lа nivеl dе clаsă mondiаlă.

EDUCAŢIA SE REALIZEAZĂ ÎN TREI MODURI: EDUCAŢIE FORMALĂ, EDUCAŢIA NONFORMALĂ ŞI INFORMALĂ.

EDUCAŢIA FORMALĂ se realizează în instituţiile de învăţământ şi are scopul de a introduce elevii progresiv în paradigmele cunoaşterii şi de a le transfera tehnici prin care îşi vor asigura o anumită autonomie educativă.

Educaţia formală asigură asimilarea de cunoştinţe şi facilitează dezvoltarea unor capacităţi, atitudini şi aptitudini necesare individului în vederea introducerii sale în societate.

Importanţa educaţiei formale este aceea de a transmite mai departe moştenirea istorică şi culturală şi de a asigura formarea profesională. Educaţia formală se realizează prin intermediull şcolii şi al cadrelor didactice.

Prin educarea formală se transferă elevilor identitate socială, sunt localizaţi istoric şi cultural, dobândesc cunoştinţe care au rolul de a le facilita dezvoltarea personală şi profesională, de a se realiza ca indivizi şi de a se integra social.

Educația formala sau  oficială are următoarele atribute: organizată conştient, sistematică, instituţionalizată, reglementată, coordonată, dirijată, planificată, evaluată, așadar este expresie a unei politici educaţionale.

Educaţia formală ajută la o asimilare permanentă a cunoştinţelor şi uşurează dezvoltarea unor aptitudini și introducerea persoanei în societate. Un aspect esențial al educaţiei formale o constituie evaluarea, aceasta este de mare ajutor reuşitei şcolare.

EDUCAŢIA NONFORMALĂ se desfăşoară în afara instituţiilor şcolare, adică în spații aflate în relaţie de parteneriat cu şcoala. De fapt, acest tip de educație se referă la acele întruniri organizate în mod sistematic în afara sistemului formal pentru a răspunde unei mari varietăţi de cerinţe de învăţare. Profesorului ce adoptă o variantă nonformală i se solicită mai multă flexibilitate și entuziasm, adaptabilitate în adoptarea stilurilor de conducere a activității, în funcție de nevoile și cerințele elevului.

Conținutul si obiectivele sunt prevăzute în documente special elaborate ce prezintă o  mare  flexibilitate și sunt diferite după vârstă, sex, categorii socio-profesionale, interesul  elevilor, aptitudinile lor. Activitățile nonformale se desfăsoară într-un cadru relaxat, calm si placut, de asemenea, proesorul ce prectică sau alege o astfel activitate trebuie să dispună de mijloace reprezentative care să atraga subiecții. Evaluarea unei activități nonformale este optională.

EDUCAŢIA INFORMALĂ reprezintă acele procese educative nesistematice, neorganizate, nesubordonate unor obiective şi finalităţi explicite, care au influență asupra individului. Aceasta poate reprezenta produsul experienţei de viaţă a subiectului.

Influenţele informale semnificative sunt cele din massmedia, din familie (exemplul părinţilor, atitudinile manifestate de ei), influenţele grupurilor de prieteni, colegi , dar, nu in ultimul rând, diferite instituţii culturale (muzee, teatre, biblioteci etc), religioase, politice ş.a.

CEL MAI PRETIOS SI MAI DURABIL CADOU CARE POATE FI OFERIT DE CATRE ADULTI COPIILOR ESTE EDUCATIA, care le deschide o multitudine de ferestre catre lume, pentru a profita de oportunitati si a-si desavarsi progresul profesional si personal.

Educația copiilor și a tinerilor este o misiune delicată la care trebuie să participe cu eforturi susținute în primul rând familia și apoi școala și societatea.

Educaţia se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naştem şi creştem, şi în sistem instituţionalizat, şcoli şi instutuţii. Primul factor care formează o persoană este familia. Familia este mediul în care se exercită o influenţă imensă asupra individului, chiar şi în mod indirect. Aici se pun bazele primelor conduite, familia fiind cea care formează, mai mult decât să informeze.

La nivelul şcolii, educaţia se realizează prin metode sistematice şi continue, ce au rolul de a forma, dezvolta, descoperi aptitudini, atitudini şi conduite.

Educaţia se poate face şi prin intermediul bisericii. Acest tip de educaţie nu este numai unul religios, ci şi unul social, civic, moral şi estetic. Influenţa educativă a bisericii poate da rezultate foarte bune.

Instituţiile culturale, mass-media, asociaţiile de copii şi tineret, societăţile caritabile, organizaţiile nonguvernamentale, toate pot susţine procesul de educare şi instruire într-un mod benefic, venind în sprijinul şcolii.

Toate aceste planuri prin care se realizează educaţie trebuie să se afle într-un raport de colaborare, astfel încât rezultatul să se amprenteze asupra societăţii într-un mod firesc, iar nivelul educaţiei să fie unul ridicat.

O societate ai cărei membrii au carenţe în educaţie, este o societate fără speranţă spre un viitor bun, o societate în care nu se pot institui reguli ce au ca rol evoluţia şi dezvoltarerea individuală şi colectivă.

Educaţia trebuie să răspundă exigenţelor cerute de evoluţia naţională şi internaţională şi se realizează în perspectiva unui ideal de personalitate umană, în acord cu reperele culturale şi istorice.

Importanţa educaţiei în cazul societăţii noastre este uriaşă. O generaţie educată, instruită, căreia i s-au transmis valorile morale, culturale şi istorice, poate duce mai departe moştenirea primită de la predecesori şi poate da şansa viitorului spre mai bine. O societate educată poate face diferenţa între bine şi rău, între influenţele negative şi cele pozitive.

Un individ educat va avea capacitatea de a răspunde nevoilor şi situaţiilor complexe. Va putea conştientiza situaţiile noi, nevoile individuale şi colective, va dobândi o mai mare sensibilitate în faţa unei situaţii de blocaj, găsind soluţii optime.

Un individ educat va susţine eforturile care au în vedere educaţia, va sprijini lupta împotriva ignoranţei, vulgarului şi cultivării lipsei de valori.

Cunoştinţеlе şi compеtеnţа cеlui cаrе bеnеficiаză dе sеrviciilе еducаționаlе sunt cеlе cаrе vor аsigurа sеrvicii mаi bunе şi vor fаcе pе cеi cаrе bеnеficiаză dе sеrviciilе еducаționаlе şi fаmiliilе lor să sе simtă mândri dе rеаlizărilе lor şi vor ofеri o rеputаţiе еxcеlеntă instituțiеi dе învățământ rеspеctivе.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României