Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tineri educati in Regiunea Sud-Est

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă pentru un număr de 372 de tineri NEETs prin formare profesională inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și înființarea de noi afaceri. Obiectivul general al proiectului vizează cu prioritate reducerea șomajului în rândul tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est prin identificarea unor soluții viabile, ce au ca scop primordial încadrarea efectivă a 161 de persoane care primesc o ofertă de muncă dar și înființarea și dezvoltarea a 6 activități independente.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS 1 Creșterea nivelului de ocupare a 372 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Est.
  2. OS 2 Creșterea gradului de conștientizare și promovarea de atitudini pozitive față de importanța integrării în societate pentru tinerii NEETs.
  3. OS 3 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal a tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, cu nivel de ocupabilitate B, C si D „mediu ocupabil”, „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil” înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Est, cu scopul dezvoltării și dobândirii de noi cunoștințe, competențe, abilități și aptitudini, în corelație cu cerințele actuale ale pieței muncii.
  4. OS 4 Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea de subvenții.
  5. OS 5 Creșterea gradului de ocupare a tinerilor NEETs prin facilitarea accesului acestora la servicii specializate și personalizate de mediere a muncii.
  6. OS 6 Dezvoltarea performantă și creșterea sustenabilității a 6 micro-granturi, generarea unui management performant și consolidarea sectorului antreprenorial la nivelul regiunii Sud-Est.
  7. OS 7 Implementarea temelor secundare relevante, respectiv Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor, Inovare socială, Nediscriminare și Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC prin: a) selecția grupului țintă, b) cursuri desfășurate în proiect, c) activități de mediere, d) selecția pentru înfiintarea microgranturilor.
  8. OS 8 Implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizării eficiente a resurselor și îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României