Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

În 2019, temperatura medie la nivel mondial crescuse cu 1,1°C peste nivelurile preindustriale. Efectele încălzirii globale sunt vizibile şi măsurabile, seceta, furtunile și alte fenomene meteorologice extreme fiind în creștere. În ultimii cinci ani s-au înregistrat cele mai mari temperaturi măsurate de până acum.

Rapoartele recente ale Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) referitoare la schimbările climatice și la încălzirea globală cu 1,5°C, la suprafața terestră, la oceane și criosferă au subliniat efectele dezastruoase care ar putea apărea dacă schimbările climatice nu vor fi stopate.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562

La nivelul Uniunii Europene s-a pus probleme reducerii emisiilor de CO2 şi a dezvoltării unei economii sustenabile care se reflectă ȋn Strategia Europa 2020. Această strategie pune ȋn centrul dezvoltăii viitoare a UE tranziƫiei către o economie verde, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi cu emisii scăzute de carbon pentru o creştere durabilă pe termen lung. Creşterea economică pe termen lung ȋnseamna utilizarea efientă a resurselor, reducerea presiunii asupra mediului ȋnconjurător cât şi rezolvarea problemelor legate de incluziune si echitate socială de pe piaţa muncii.

În acest deceniu, UE continuă să acţioneze în domeniul politicilor climatice (scăderea emisiilor de CO2) și al creșterii economice paralele. În 2019, emisiile UE, inclusiv absorbțiile, au scăzut cu aproximativ 25 % față de 1990, în timp ce, în aceeași perioadă, economia a crescut cu 62 %. Acest lucru dovedește că se pot combate schimbările climatice, asigurând, în același timp, o creștere economică susținută și crearea de locuri de muncă. Reducerea emisiilor cu 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, este atât fezabilă din punct de vedere economic, cât și benefică pentru Europa, cu condiția implementării unor politici adecvate.


Sursa: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0777:FIN:RO:PDF

În România pentru intervalul 1990-2017 se observă o descreştere a emisiilor de CO2 pe sectoare ȋn imaginea de mai jos:

Sursă: Comisia Europeană/ Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)

Previziunile arată că, dacă doar se continuă punerea în aplicare a legislației aflate acum în vigoare, UE va reduce cu 60 % emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050.

Atingerea obiectivelor în ceea ce priveşte schimbări climatice este ȋn continuare ȋn atenţia tuturor statelor membre UE. Şi ȋn urmatorii zece ani este necesar să se reducă emisiile de dioxid de carbon mult mai rapid în decada anterioară și să fie valorificat la maxim potențialul noilor tehnologii, precum posibilitățile de captare și stocare a dioxidului de carbon. Utilizarea mult mai eficientă a resurselor existente conduce la reducerea emisiilor de carbon şi la stimularea unei dezvoltari economice sustenabile.
În toate domeniile de activitate este dată o mare importanţă reducerii emisiilor de carbon şi a folosirii eficiente a resurselor existente astfel ȋncât dezvoltarea firmelor să fie sustenabilă şi să asigure resurse şi viitoarelor generaţii.

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greenhouse-gas-emissions-18-2019/ro/index.html#figurea
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_12_30/default/map?lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=env_ac_ainah_r2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/climate-change/data
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Greenhouse_gas_emission_statistics_-_carbon_footprints
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0777:FIN:RO:PDF
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_ro#ecl-inpage-656
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României