Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Detectarea de surse de finanţare şi accesarea acestora de către firme este de o importanţă foarte mare deoarece asigură dezvoltarea activităţii curente a acestora sau poate deschide noi oportunităti de extindere către alte domenii de activitate. Pentru firmele aflate la ȋnceput de drum, ȋn primii trei ani de activitate, accesarea unor surse de finanţare nerambursabile poate fi de o importanţă vitală având ȋn vedere că acestea sunt expuse la un risc crescut.

În acest articol vom prezenta Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027 care a fost aprobat oficial de către Comisia Europenă ȋn ultimul trimestru al anului 2022. 

Alocarea financiară pentru Programul Regional Sud-Est este de 1.488,77 mil. euro  din care 1.238,76 mil. euro sunt alocarea UE si 250,01 mil euro sunt alocare bugetara de stat.

Obiectivul general al PR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic. 

Programul Regional Sud-Est 2021-2027 are şase priorități, cu alocări financiare dedicate, după cum urmează:  

 • Prioritate 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;  
 • Prioritate 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri;  
 • Prioritate 3. O regiune cu emisii de carbon reduse; 
 • Prioritate: 4. O regiune accesibilă; 
 • Prioritate 5. O regiune educată;  
 • Prioritate 6. O regiune atractivă; 
 • Prioritatea 7. Asistență tehnică. 

 

Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027

Programul Regional Sud-Est beneficiază de o alocare totală de 1.488.776.941 euro și susține transformarea regiunii într‑o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (alocare totală 363,18 milioane euro), cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri (alocare totală 360,36 milioane euro), cu emisii de carbon reduse (alocare totală 200,37 milioane euro) și accesibilă (alocare totală 236,03 milioane euro), o regiune educată (alocare totală 88,99 milioane euro) și atractivă (alocare totală 177,04 milioane euro). Pentru intervențiile dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 62,76 milioane euro.

Enumerăm ȋn continuare câteva tipuri de proiecte care pot fi accesate de către IMM-uri şi condiţiile pe care acestea trebuie să le ȋndeplinească:

Acțiunea 1.1 – Susținerea activităților de cercetare și inovare

 1. Proiectele de tip ,,proof of concept” au în vedere activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri, cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces, stimulând astfel cercetarea la nivelul firmelor. Proiectele vor avea ca scop creșterea gradului de inovare al IMM-ului cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces.

Tipuri de activități orientative:

 • activități de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică;
 • activităţi de inovare (obţinerea şi validarea proprietăţii industriale, standardizarea produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanţă pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării, etc.) • dotarea cu active corporale și necorporale;
 • achiziția de servicii.
 1. Vor fi sprijinite proiecte de cercetare, în special cele realizate în cooperare între IMM-uri şi entităţi de CDI/ universităţi şi vizând domeniile de specializare inteligentă.

Tipuri de activități orientative:

 • activități de cercetare aplicată, dezvoltare tehnologică și dezvoltare experimentală (de ex. construire şi testare prototipuri, serie 0, realizare şi operare planuri pilot, activităţi necesare producţiei experimentale şi testării, etc.);
 • dezvoltarea, construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
 • activităţi de inovare (obţinerea şi validarea proprietăţii industriale, standardizarea produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanţă pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării, etc.)
 • evaluare tehnologică, certificare, audit tehnologic, etc;
 • activităţi de investiţii în infrastructura necesară implementării proiectului (reabilitare/ modernizare, după caz construcție/extindere);
 • dotarea cu active corporale și necorporale;
 • sprijinirea parteneriatelor și proiectelor de cooperare interregionale si internaționale, inclusiv participarea în Programul Orizont Europa;
 • sprijinirea participării în cadrul platformelor pentru domeniile de specializare inteligentă regionale.

Acțiunea 1.2 Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a întreprinderilor

Sunt vizate entitățile de inovare și transfer tehnologic (EITT), inclusiv Parcurile Științifice și Tehnologice (PST), în vederea realizării transferului rezultatelor cercetării către mediul de afaceri. Vor fi eligibile atât entitățile de inovare care sunt acreditate la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și cele care se vor acredita până la finalizarea proiectului. În plus, IMM-urile vor fi sprijinite pentru achiziționarea de servicii de transfer tehnologic sau utilizarea infrastructurii CDI pentru a stimula și accelera transferul de tehnologie în cadrul ecosistemului regional CDI. Această acțiune are ca scop sprijinirea IMM-urilor cu potențial real pentru produse/servicii noi sau îmbunătățite semnificativ, creșterea cercetării industriale și a dezvoltării experimentale, sprijinirea inovației și servicii de consultanță etc. Tipuri de activități orientative:

 • crearea şi dezvoltarea EITT, inclusiv PST, prin construcţie, modernizare, extindere;
 • dotarea cu active corporale și necorporale a acestora;
 • achiziţionarea de servicii de către IMM-uri.

În cadrul Acțiunii 1.1 și 1.2 vor primi punctaj suplimentar investițiile care au ca scop sprijinirea dezvoltării și testării tehnologiilor și soluțiilor inovatoare pentru tranziția verde și economia circulară.

Acțiunea 1.7 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă și antreprenoriat

În acest sens se pot realiza următoarele activități orientative:

 • dezvoltarea și formarea de competențe cheie pentru specializare inteligentă, cu precădere pentru IMM-uri pe teme cum ar fi managemenul inovării, antreprenoriat, tranziție industrială, economie circulară, transfer tehnologic, tehnologiile avansate, aptitudini ecologice, proprietate intelectuală, etc, (inclusiv maparea nevoilor de formare, dezvoltarea programului de formare, implementarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor);
 • dezvoltarea capacității și aptitudinilor angajaților EITT acreditate, pentru livrarea si promovarea unor servicii de calitate în domeniile de specializare inteligentă.
 • dezvoltarea capacității și a competențelor instituțiilor de învățământ superior și de cercetare de a aprofunda cooperarea cu operatorii economici; însoțirea tranziției acestora către organizații mai antreprenoriale; creșterea viabilității comerciale și a relevanței pe piață a proiectelor lor de cercetare; creșterea capacităților lor de a participa la procese de inovare interactive și deschise;
 • asigurarea implementării Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA);
 • creșterea capacității administrative a actorilor regionali implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și de operationalizare a propunerilor de proiecte;
 • sprijinirea ADR SE în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă, inclusiv pentru organizarea EDP-urilor.

Informaţii complete privind eligibilitatea companiilor, tipuri de acţuni pe care le vor putea ȋntreprinde şi cheltuielile eligibile pentru aceste proiecte vor fi detaliate ȋn ghidurile solicitantului care vor fi puse ȋn dezbatere publică ȋn decursul acestui an.

 

Bibliografie

https://mfe.gov.ro/comisia-europeana-a-aprobat-doua-noi-programe-regionale-al-romaniei-pentru-2021-2027-pr-sud-est-si-pr-nord-est/

https://mfe.gov.ro/comunicare/comunicate-de-presa/page/4/

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29806/programul-regional-sud-est-2021-2027-a-fost-aprobat-de-comisia-europeana

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29754/pr-sud-vest-oltenia-2021-2027-a-fost-aprobat-de-comisia-europeana

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României