Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Tinerii NEETs este un acronim care vine din descrierea in limba engleză „Young not in employment, education or training”care ȋnseamnă „tinerii care nu au un loc muncă, nu sunt implicaţi ȋn nici o formă de educație sau formare”, folosit pentru a se referi la situația multor tineri, cu vârste între 15 și 29 de ani, din Europa. Scopul conceptului NEET este de a lărgi înțelegerea statutului vulnerabil al tinerilor și de a monitoriza mai bine accesul problematic al acestora pe piața muncii.

În anul 2020 aproximativ unui din şase tineri (17,6%) dintre tinerii adulți cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani nu aveau nici un loc de muncă, nici educație și formare (NEET) în 2020 în Uniunea Europeană (UE), o creștere cu 1,2 puncte procentuale față de 2019.

Pentru perioada 2008-2020 evoluţia numarului de NEETs la nivelul UE este prezentată ȋn figura de mai jos:

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat

Proporția tinerilor NEETs cu vârsta ȋntre 20-24 de ani a rămas sistematic mai scăzută decât ratele corespunzătoare pentru persoanele cu vârste între 25-29 sau 30-34 de ani pe toată perioada 2008-2020. Acest lucru, reflectă ȋntr-o mare măsură, proporția relativ mare de studenți care au rămas în educație și formare la această vârstă.

În semestrul al treilea al anului 2021 situaţia ȋn ţările Uniunii Europene este prezentată mai jos:

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat

La nivelul Uniunii Europene rata tinerilor NEETs barbaţi era de 11,8% şi cea a femeilor era de 14,5% comparativ cu România unde rata tinerilor NEETs barbaţie era de 14,6% şi la femei de 26,3%.

Pentru România proporţia fetelor/ femeilor cu vârsta ȋntre 16-29 de ani care nu au un loc de muncă şi care nu sunt implicate ȋntr-o formă de ȋnvăţământ este aproapre dublă faţă de media la nivelul UE.

În cadrul unei cercetări făcute de Eurofound acesta a ȋncercat să identifice subgrupe ale acestei categorii de tinerii care au nevoi specifice.

Sursa: https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets

Scopul este de a ajuta mai bine factorii de decizie în a înțelege cine sunt persoanele NEET și de a oferi sprijin în conceperea de măsuri de sprijin adecvate care să satisfacă o mare varietate de nevoi. Fiecare dintre aceste grupuri este alcătuit dintr-un amestec de tineri vulnerabili și non-vulnerabili care nu acumulează capital uman prin canale oficiale, nici voluntar, nici involuntar.

Problema tinerilor şi a pregătirii acestora pentru intrarea pe piaţa muncii şi a menţinerii lor ca persoane active este una din preocupările de la nivelul Uniunii Europene.

La nivelul Uniunii Europene, ȋn anul 2020, Comisia Europeană a facut o propunere privind sprijinirea tinerilor intitulată  „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret” care reprezintă o contribuție importantă la implementarea în curs a Pilonului european al drepturilor sociale, întărind principiul 4, intitulat „sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă”. Propunerea face parte dintr-o serie de măsuri propuse de Comisie pentru stimularea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, prezentate în Comunicarea „Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare” .

Tranziție către o economie digitalizată și verde va oferi noi oportunități, deoarece în aceste sectoare se vor crea noi locuri de muncă. Acest lucru presupune, însă, ca tinerii să dețină competențele adecvate pentru a se adapta la evoluția cerințelor profesionale. Competențele digitale alături de competențe non-tehnice cum ar fi cele antreprenoriale și de gestionare a carierei, sunt necesare pentru tranziția verde şi vor dobândi o importanță tot mai mare. Investițiile actuale în capitalul uman al tinerilor europeni vor contribui la adaptarea economiilor sociale de piață ale Europei la exigențele viitorului: existența unei forțe de muncă active, inovatoare și calificate este totodată o condiție prealabilă pentru competitivitatea Europei la nivel mondial.

Ca parte a Planului de redresare pentru Europa, Next Generation EU – prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență (560 de miliarde EUR propuse) și al REACT-EU (55 de miliarde EUR propuse) – va oferi sprijin financiar suplimentar pentru măsurile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Aceste eforturi vor fi completate în perioada de finanțare 2021-2027 de Fondul social european Plus, cu un buget propus de 86 de miliarde EUR. Fondul Social European va sprijini întreaga gamă de măsuri privind ocuparea forței de muncă, educația și formarea. Fondul european de dezvoltare regională va contribui și el cu investiții în educație și formare adaptate la exigențele viitorului, aliniate tranzițiilor digitală și verde. Statele membre vor putea, de asemenea, beneficia de sprijin din partea Instrumentului de sprijin tehnic, pentru elaborarea și punerea în aplicare a reformelor structurale, în special în domeniul educației și formării și al politicilor privind piața muncii

În România pentru tinerii NEETs sunt programe specializate, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman, care să ȋi ajute pe aceştia să ȋşi continue studiile şi să intre pe piaţa muncii. In plus, există deja politici care ȋncurajează angajatorii să angajeze tineri oferind scutiri de taxe.

Pentru perioada 2014-2021 au fost programe dedicate tinerilor NEETs una din priorităţile de investiţie fiind: „Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a „garanției pentru tineret””.

Pentru perioada 2021-2027, Programul  Educație și Ocupare, are una din priorităţi „Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)” dedicatătinerilor şȋ inserţiei lor pe piaţa muncii.

Bibliografie

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210714-2

https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Biroul_virtual/Recomandare_Garantie-pt-Tineret_RO.pdf

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României