Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

CONTEXTUL GENERAL AL PROIECTULUI

Grupurile vulnerabile sunt cele mai afectate de măsurile de redresare economică adoptate la nivel național NEETs, persoanelor din mediul rural, femeile, persoanele de etnie romă, precum și alte categorii de persoane din România sunt expuse riscului de săracie prin lipsa locurilor de muncă sau gradului redus de ocupare, depind de prestațiile sociale obținute de la stat, prestații al căror cuantum nu le permite un trai decent.

Prin obiectivele și activitățile sale, proiectul participă la realizarea obiectivelor strategice stabilite la nivel european, în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor, inserția tinerilor NEETs prin primirea de oferte de angajare, ucenicie, stagii sau educație continuă, în acord cu garanția pentru tineret, și soluții de inovare socială, îmbunătățrirea situației tinerilor, în special cei cu nivel redus de calificare şi cei care se confruntă cu bariere multiple în calea intrării pe piaţa forţei de muncă.

Proiectul participa la promovarea unei ocupari sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijină mobilitatea forței de muncă prin creșterea nivelului de cunoștințe/ competențe, și asigurarea unei creșteri a ocupării forței de muncă, în acord cu Obiectivul tematic 8 al POCU.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului contribuie la integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin îmbunatatirea competențelor sau certificarea compețentelor dobândite pe alte căi pentru 1060 de persoane, tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între16-29 ani, înregistrați și profilați de SPO, care beneficiază de sprijin și ocuparea a minim 456 dintre aceștia.

În cadrul proiectului sunt dezvoltate competențe prin programe de inițiere, perfecționare și calificare de interes în regiunile proiectului, precum și în competențe antreprenoriale, de asemenea sunt validate competențe dobândite pe alte căi pentru participanții din grupul țintă al proiectului, având ca scop final îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare prin activități de informare, consigliere și mediere, organizarea de burse de locuri de muncă, etc. precum și prin susținerea înființării de întreprinderi inovative, auto-ocuparea și crearea de locuri de muncă durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 Creșterea gradului de informare și promovare cu privire la activitățile și beneficiile participării în cadrul proiectului pentru 1400 de persoane participante la campaniile de informare și promovare

OS2 Dezvoltarea competențelor pentru 720 de persoane, tineri NEETs din grupul ţintă al proiectului cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” prin participarea la programe: de formare, de inițiere, de perfecționare și de calificare în domenii de interes în regiunile proiectului, precum și dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 240 de persoane cu nivel de ocupabilitate A, „ușor ocupabil

OS3 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale şi/sau informale pentru 100 de persoane, tineri NEETs din grupul ţintă al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”.

OS4 Oferirea de servicii pentru stimularea și menținerea locurilor de muncă, respectiv servicii de informare și consiliere, mediere pentru minim 850 de persoane din grupul ținta, precum și activități de acompaniament și dezvoltare personală.

OS5 Stimularea inițiativei antreprenoriale prin înființarea și dezvoltarea a 53 de întreprinderi de către tineri NEETs șomeri și susținerea funcționării și dezvoltării acestora prin activități de consultanță, mentorat și monitorizare, contribuind la creșterea competitivității întreprinderilor create în raport cu piața de referință și dinamica economiei locale, premisă a sustenabilității ideilor de afaceri ce stă la baza creșterii ocupării și generării unor locuri de muncă durabile și de calitate.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României